انسان باش,ادم

از مرگــــــــــ نترســـــــــــــــــــــــــــــــــــید..! از این بترســـــید که وقتـــی زنده اید چیزی در درون شـــما بمیرد بــــنام انـــسانیت...

خرداد 93
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست